Patienten informatie

Fysiotherapie Spieghel

 

 

Bij Fysiotherapie Spieghel zijn 3 fysiotherapeuten werkzaam,

met verschillende disciplines:

Geke Kuiper: algemeen fysiotherapeut en oedeemtherapeut

Vanessa Gessel: algemeen en psychosomatisch fysiotherapeut, craniosacraal therapeut

Dennis Dorrepaal: algemeen fysiotherapeut

Openingstijden:

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00.

Zaterdag van 9.00-11.00 voor spoedgevallen en voor sportmogelijkheden.

In overleg met uw therapeut kunnen tijden voor een behandeling eventueel afwijken.

Contact:

Iepenlaan 354 1406 RG Bussum

Telefoon 035-6935749

Buiten de praktijkuren kunt u altijd het antwoordapparaat inspreken. Ook als wij onder praktijkuren de telefoon niet kunnen opnemen, kunt u het antwoordapparaat inspreken.

We zouden het prettig vinden als u op het hele of het halve uur ons probeert te bereiken, dan hoeven wij de behandelingen van onze cliënten het minst te verstoren.ie

 

Mailen: kuiper-groot@kpnplanet.nl

Website: www.fysiotherapiespieghel.nl

Tarieven:

Met alle reguliere zorgverzekeraars hebben we contracten afgesloten. Om te weten of fysiotherapie en alle andere door ons uitgevoerde behandelingen door uw verzekering vergoed worden, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorg verzekeraar. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om goed op de hoogte te zijn van het aantal behandelingen in uw pakket. Als u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent en de behandelingen vallen buiten het pakket dan zullen wij deze behandelingen bij u in rekening brengen.

De prijzen zijn conform de afspraken met de zorgverzekeraar.

Behandelingen die niet tijdig zijn afgemeld, zie afmelding, vallen buiten de verzekering en worden bij u in rekening gebracht. Bij het eerste consult wordt u op geïnformeerd over deze betalingsafspraken. Bij verdere behandeling dient u hiermee akkoord te gaan

Aanmelden:

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw persoonlijke gegevens, uw verzekering en, indien van toepassing, de verwijsbrief. Voor het eerste consult is het gewenst dat u uw zorgverzekeringpas, een geldig legitimatie bewijs en indien aanwezig het verwijsbriefje meeneemt.

Het is van belang dat u duidelijk aangeeft of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut.

Tijdens de eerste behandeling wordt er een intake gesprek gehouden en waar nodig een onderzoek gedaan. Dit consult duurt 30 minuten. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Het behandelplan zal met u besproken worden.

Afmelden:

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet kan doorgaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurt, zullen wij de behandelprijs bij u in rekening brengen. De kosten kunnen niet bij de zorgverzekeraar verhaald worden. Bij onvoorziene omstandigheden kan van deze regel worden afgeweken, uw fysiotherapeut beslist hierover.

Directe toegankelijkheid fysiotherapie:

De fysiotherapeut is direct toegankelijk voor een screening en aanvullend onderzoek, het geen betekend dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is. Na het eerste gesprek en onderzoek wordt met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor een behandeling door een fysiotherapeut of dat een bezoek aan de huisarts gewenst is.

Verwijzing:

Voor chronische indicaties en behandeling aan huis is een verwijzing van een arts/specialist noodzakelijk om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Kwaliteit:

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

Om aan alle kwaliteitseisen te voldoen maken wij gebruik van een elektronisch patiënten dossier. Dat betekent dat uw fysiotherapeut de laatste 5 min van een behandeling gebruikt om uw dossier bij te werken.

Privacy:

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.

 

Waarneming:

Om de continuïteit van uw behandeling te waarborgen proberen wij, bij ziekte en vakantie, zoveel mogelijk een vervangende collega te vinden. Meestal zal dat een externe collega zijn, soms worden de behandelingen binnen het team van collega’s overgenomen.

Hygiëne:

Binnen onze praktijk worden de hygiëneregels voor de ruimtes in acht genomen. Wij verwachten van u als patiënt/cliënt dat u de persoonlijke hygiëne regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Klachten:

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door, of behandeling van uw fysiotherapeut, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of een van de collega’s.

Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. U vindt hierover informatie in de folder van het KNGF, vraag uw fysiotherapeut, of www.kngf.nl

Privacyreglement:

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om. De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden.

Eigendommen:

De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.